EWE Studio AMSTERDAM
Tel: 020-6844842          K.V.K. 60973889
BTW NL.8541.44.225.B01

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1   ALGEMEEN
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door “EWE Studio” aan u gedane offertes en op alle door “EWE Studio” met u gesloten overeenkomsten.
2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3 Toepassing van andere algemene voorwaarden wordt door “EWE Studio” uitgesloten, tenzij met u anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2   OFFERTES
1 Naar aanleiding van de door u geuite wensen en de door u verstrekte informatie ontvangt u van
“EWE Studio” eerst een schriftelijke offerte tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
2 Alle aanbiedingen worden geheel vrijblijvend gedaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en zijn geldig gedurende 8 weken na datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen). Na deze periode kunnen er prijsverschillen optreden als gevolg van veranderde inkoopsprijzen.
3 “EWE Studio” behoudt zich het recht voor, uitgebrachte offertes bij calamiteiten in te trekken.

Artikel 3   OVEREENKOMST
1 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de kopie van de orderbevestiging ter akkoord geretourneerd is. Pas dan wordt het werk ingepland.
2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd tenzij, “EWE Studio” daar schriftelijk mee instemt.
3 In geval “EWE Studio”  instemt met een annulering van de overeenkomst is “EWE Studio”
gerechtigd u de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
4 In geval van annulering kunt u aan hetgeen reeds door “EWE Studio” is gepresteerd geen enkele aanspraak maken.

Artikel 4   BETALING
1 Betaling geschiedt op de wijze zoals in de offerte aangegeven.
2 Gelijktijdig met de orderbevestiging ontvangt u de eerste termijnrekening. Zolang”EWE Studio” uw eerste termijnbetaling nog niet ontvangen heeft zal niet met de werkzaamheden begonnen worden.
3 Indien in 3 termijnen betaald dient te worden ontvangt u de tweede termijnrekening tijdens het verloop van de werkzaamheden. Uitleveren van de objecten geschiedt pas dan wanneer de tweede termijnbetaling ontvangen is.
4 Na afronding van het werk af fabriek, aflevering/plaatsing  ontvangt u een rekening voor het resterende deel van de afgesproken prijs.
Plaatsings- en transportkosten worden apart in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden 14 dagen na 
factuurdatum. Zolang de afgesproken prijs nog niet volledig is voldaan blijven de aan u geleverde objecten eigendom van “EWE Studio”.
5 Reclames betreffende facturen moeten binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk bij “EWE Studio” zijn ingediend.
6 Bij te late betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de facturen de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend.
7 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke “EWE Studio”  moet maken ten gevolge van het niet na komen
van zijn verplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van “EWE Studio” worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van 115 EUR.

Artikel 5   LEVERINGSTERMIJNEN
1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld zijn leveringstermijnen en termijnen voor het opleveren van de te verrichten
werkzaamheden niet bindend. Overschrijden van deze termijnen geeft geen recht tot schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6   KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
1 Na levering dient u de afgeleverde zaken dan wel de opgeleverde werkzaamheden nauwkeurig te inspecteren op gebreken.
Bij constatering van gebreken dient u “EWE Studio” binnen 14 dagen na aflevering of oplevering
schriftelijk op de hoogte te stellen.
2 Voor gebreken waarvan “EWE Studio” niet binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte is gesteld, vervalt hetrecht op reclame of kosteloos herstel conform lid 3.
3 U bent gebonden”EWE Studio” in staat te stellen de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken en
kosteloos te verhelpen.
4 Tot het kosteloos verhelpen van klachten is “EWE Studio” niet gehouden indien gebreken hun oorzaak vinden in door u aangeleverde materialen en in uw opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
5 Elke verdergaande aansprakelijkheid dan kosteloos herstel (conform lid 3) is uitdrukkelijk uitgesloten, met name zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfs en-/of vervolgschade en-/of gederfde winst.

Artikel 7   TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1 Op alle door “EWE Studio” met u gesloten overeenkomsten en op alle door “EWE Studio” voor
u uitgevoerde werkzaamheden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter en aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.   

 

Copyright© All photographs and text on this website.  Kitty Weber, All rights reserved.